LUOVUUS TIIMITYÖN SYDÄMENÄ

LUOVUUS TIIMITYÖN SYDÄMENÄ

Tämä artikkeli on ilmestynyt Luovuus tilassa 2/2023 -verkkolehdessä toukokuussa

Tiimityö rakentuu monesta palasesta, joista tärkeimpiä ovat vuorovaikutus, luottamus, yhteiseen asiaan uskominen ja yhdessä tekeminen. Luovuus on kuin liima, joka sitoo kaiken yhteen. Luovuus ei ole vain yksilön ominaisuus, vaan se tarkoittaa kykyä löytää uusia ratkaisuja ongelmiin ja kykyä keksiä innovatiivisia ideoita ja soveltaa niitä käytäntöön. Siten luovuus voi olla myös tiimin tai työyhteisön ominaisuus.

Luovuus ei kuitenkaan synny automaattisesti, vaan se tarvitsee tilaa ympärilleen. Onneksi luovuutta voi harjoitella yhdessä ja erikseen. Oivalla Luovasti on keskittynyt työhyvinvoinnin kehittämiseen luovin ja toiminnallisin menetelmin. Näitä menetelmiä on hyödynnetty sote-puolella jo vuosikymmeniä, mutta yritysmaailmaan ne eivät valitettavasti ole vielä juurtuneet. Luovista ja toiminnallisista menetelmistä saadaan työkaluja moniin työyhteisöille tärkeisiin aiheisiin. Niillä voidaan esimerkiksi tukea ryhmäytymistä, kasvattaa resilienssiä ja parantaa stressinhallintaa. Luovuuden lisääntyessä alkaa yleensä löytyä uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja, uutta merkitystä ja uutta intoa työhön.

Kivikautiset aivomme ovat tottuneet siihen, että puuhastelemme käsillämme tai olemme tavalla tai toisella liikkeessä. Ajatuksemme virtaavat jouhevammin liikkeessä. Ja jotta oppisimme uutta, meidän tulee välillä joutua hämmästelemään. Uudet asiat syntyvät pienestä ristiriidasta, yllättävistä tekijöistä, joskus jopa pienestä tylsistymisestä.

Kursseillamme olemme nähneet, miten tiimien luovuus on suorastaan lähtenyt lentoon, kun on aikaa ja rauhaa vain olla ja ihmetellä. Kiireisessä työarjessa luovuudelle ei aina jää tilaa ellei sitä tilaa erikseen raivaa kalenteriin. Moni hämmästyy huomatessaan, että heistä löytyykin luovuutta, vaikka he ovat aina ajatelleet, etteivät ole kovin luovia.

Samalla kun työyhteisö ratkoo ongelmia luovasti yhdessä, myös vuorovaikutustaidot kehittyvät. Antamalla hetken luovuudelle on mahdollista löytää itsestään uusia vahvuuksia ja tuoda esiin asioita, joita muuten voisi olla vaikea pukea sanoiksi. Kun kaikki tiimin jäsenet voivat ilmaista mielipiteensä ja jakaa ideoitaan avoimesti, päästään hyödyntämään kaikkien vahvuuksia, ja tiimi voi luoda parempia ratkaisuja yhdessä. Luovuus voikin lisätä tiimin motivaatiota ja sitoutumista, sillä se antaa jäsenille mahdollisuuden ilmaista itseään, mikä lisää työn merkityksellisyyttä.

Merkitys korostuu muutostilanteissa tai haasteita kohdatessa, koska se auttaa näkemään asioita uudesta näkökulmasta. Luovuutta käyttämällä tiimi voi keksiä uusia tapoja käsitellä ongelmia ja löytää ratkaisuja, joita ei ole aiemmin ajateltu. Tällä tavoin luovuus helpottaa sopeutumista muutoksiin ja uusiin tilanteisiin.

Jotta luovuutta voitaisiin hyödyntää työssä, tiimi tarvitsee kuitenkin ympärilleen kannustavan ja turvallisen ympäristön. Psykologisesti turvallisessa ympäristössä ideoiden jakaminen ja uuden kokeileminen on turvallista. Myös tiimin jäseniltä vaaditaan avoimuutta uusille ideoille ja valmiutta kuunnella toistensa näkemyksiä. Tiimin jäsenten keskinäinen kommunikaatio ja yhteistyö ovatkin avainasemassa luovuuden synnyttämisessä.

Meidän roolimme oivallusten tuottajina on tarjota tiimeille virikkeitä, joiden avulla he löytävät ja saavat käyttöön tiimissä jo piilevän luovuuden. Olemme pyrkineet luomaan luovuuden käytön jatkumoita, jotta luovuus tulee oikeasti osaksi arkea työyhteisössä eikä unohdu heti kurssin päätyttyä.

Kirjoittajat: Oivallusten tuottajat Laura ja Pinja